Ako dodržať sľub (predsavzatia, 3. časť)

Ďalšia časť podcastu od Alexis sa venuje rešpektovaniu sľubu, ktorý si dávame sami sebe. Tak ako v predchádzajúcich blogoch, aj dnes budem striedať angličtinu, ktorú si v podcaste môžeš vypočuť, so slovenčinou — možno jedným z tvojich predsavzatí je zlepšiť si angličtinu. Často sa totiž stretávam s tým, že ľudia rozumejú slovám v angličtine, ale nevedia ich sami použiť. Preto som sa rozhodla, že budem písať tieto blogy, v ktorých zanalyzujem slovnú zásobu podcastov v angličtine. Pri týchto blogoch postupuj tak, že si prečítaj blog, vypočuj si podcast a potom sa nauč tie slovíčka práve tým, že sa ich budeš snažiť používať, napríklad keď budeš niekomu hovoriť, prečo ťa tento podcast zaujal.  

Keeping a commitment to yourself is one of the greatest forms of self-love and self-respect. 
Dodržanie záväzku voči sebe je jednou z najväčších foriem sebalásky a sebaúcty.

Why is it important to set and keep promises to yourself? (Prečo je dôležité dávať si sľuby a dodržiavať ich?)

 • It improves your self-trust and understanding of yourself. (Zvyšuje to tvoju sebadôveru a lepšie pochopíš sám seba.)
 • It builds a reputation for yourself. (Buduješ si tým vlastnú reputáciu.)
 • You become able to rely on yourself. In relationships, for example, people are terrified of breaking up because they cannot rely on themselves to pick up the pieces when everything falls apart. (Budeš sa viac vedieť spoliehať sám na seba. Ľudia sa napríklad boja rozísť, lebo majú strach, že sa nevedia na seba spoľahnúť a pozviechať sa, keď sa im zrúti svet.)
 • It builds a track record of kept promises. (Získaš tým prehľad o dodržaných sľuboch.)
 • It enhances the level of self-respect. (Zvyšuje to úroveň sebaúcty.)

A consequence of not following through with the promise is that you start trusting yourself less and less without realizing it. 

Dôsledkom nedodržania sľubu je, že si začneš čoraz menej dôverovať bez toho, aby si si to uvedomoval. 

You start relying on others more than on yourself, and you begin to lower the bar for your goals. 

Začneš sa viac spoliehať na druhých ako na seba a začneš znižovať latku svojich cieľov.

Motivation and self-trust are two different things — you could be the most motivated person in the world, excited about the goal, but how sure are you that you are actually going to complete that thing? Only you can answer that.  

Motivácia a sebadôvera sú dve rozdielne veci: mohol by si byť najmotivovanejšou osobou na svete, nadšenou z cieľa, ale ako veľmi si si istý, že túto vec skutočne dokončíš? Na to si dokážeš odpovedať iba ty.

How do we turn it around? (Ako to zvrátiť?)

 1. It would help if you started simple: Start with a very easy promise and then build on it. For example, drink coffee one hour after waking up.
  Pomohlo by začať niečím jednoduchým: Začni veľmi jednoduchým sľubom a potom na ňom stavaj. Napríklad kávu vypi hodinu po prebudení.
 2. Don’t make a promise impulsively in moments when it’s really easy to do so. For example, don’t promise you will drink coffee one hour after waking up after just having that coffee.
  Nevytváraj si sľuby impulzívne vo chvíľach, keď je to fakt jednoduché. Napríklad nesľubuj si, že budeš piť kávu hodinu po prebudení po tom, čo si ju práve vypil. 
 3. Understand the importance of small, achievable goals. It will encourage you to achieve bigger goals.
  Pochop dôležitosť malých, dosiahnuteľných cieľov. Povzbudí ťa to k dosiahnutiu významnejších cieľov.
 4. Ask yourself what are your typical excuses.
  Opýtaj sa sám seba, na čo sa bežne vyhováraš. Napríklad na to, že potom už nemáš čas urobiť si kávu? Nie je to blbosť? 
 5. Is your promise measurable?
  Dá sa tvoj sľub zmerať? Môžeš si nastaviť časovač na telefóne, ktorý ti o hodinu zacinká a ty si môžeš dať kávu.  Svoje úspechy si zapisuj do diára — každý takýto malý úspech ťa bude motivovať. 
 6. Are you talking about it too much? Mention it to yourself, write it down, mention it to one more person, and that’s that. 
  Hovoríš o tom príliš veľa? Spomeň to sebe, zapíš si to, spomeň to ešte jednej osobe a to stačí. 

Slovíčka (tu aj na Quizlete):

set a promise — vytvoriť sľub

follow through — dotiahnuť (do konca)

find something difficult — považovať niečo za zložité 

value — oceniť 

rely on yourself — spoliehať sa na seba

fall apart — rozpadnúť sa

enhance — zlepšiť

raise a bar — zdvihnúť latku

lower the bar — znižovať latku 

likelihood — pravdepodobnosť 

falter — stagnovať

achievable — dosiahnuteľný

measurable — merateľný

fall back on — uchýliť sa k 

Tu je podcast, z ktorého som čerpala. Ak sa vám tento blog páčil, prosím, pošlite ho svojim známym alebo mi tu hoďte reakciu. Ďakujem!


Posted

in

by

Tags: